• Gyógyítás szívvel-lélekkel - Merkely Béla életpályája

  Merkely Béla élettörténete izgalmas és érdekes, életpályája kiemelkedő. Bátran állíthatjuk, hogy tudományos téren maradandót alkotott. Korunkra nagy hatással van tevékenysége, és ismertsége révén minden bizonnyal közérdeklődésre számot tartó személy.
 • Hát, ez furcsa...

  Különleges egyéniség különleges könyve a ,,Hát ez furcsa" ifj. Szántay Csaba életútja
 • Prokopp Mária életútja

  Prokopp Mária életútja sokak számára tanulságul szolgálhat, mert olyan értékek köré szerveződik, amelyek manapság nem számítanak divatosnak. Kiegyensúlyozott egyénisége és életének eredményei viszont azt bizonyítják, hogy ma is érdemes lenne ezeket követni. Ezért tanácsos őt mások, elsősorban a fiatalabbak elé állítani példaként.
 • A MEGISMERÉS HATÁRAI

  Freund Tamás szerint a léleknek azt a kapuját, amely képes befogadni a művészi alkotásokat, csakneveléssel, oktatással lehet tágra nyitni. A fiatalkori agy szivacsként fogja fel az információt, hogy elraktározza és a kellő pillanatban előhívja. Az agykutató üzenete az, hogy nemcsak szakembert,hanem elsősorban embert kell nevelnünk. Embert, akinek lelke nyitott a művészetre, amelyben a Platon által megfogalmazott esztétikum a szép, az igaz és a jó jelen van.
 • KATEDRA ÉS FOSZFOR

  Az e könyvet olvasó érdeklődő nem csak a Műegyetem szervezeti történetével, hanem egy híres „történelmi” magyar család, a Keglevichek történelmi szerepével is megismerkedhet. A könyv ugyanis az író interjúi alapján Keglevich György professzor életét és munkásságát mutatja be. Keglevich György a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék (amely a Szerves Kémia Tanszék és a Szerves Kémiai Technológia Tanszék egyesítésével jött létre) tanszékvezető egyetemi tanára.
 • A Boldogító Tudás

  Kevés embernek adatik meg, hogy életpályáját túlzó önértékeléstől mentesen, vagy ellenkezőleg, rezignáltság nélkül foglalja össze. Ha csak azt az egyszerű kérdést vesszük, hogy miképpen lesz valakiből tudós, máris érezzük, hogy bölcsességre találni nagy ajándék...
 • A Nobel-díjra érdemes taxisofőr

  Érdekel-e, hogy egy Nobel-díjra érdemes kutató hogyan lett taxisofőr Amerikában? Tudtad-e, hogy a világ legdrágább kávéja a cibet macska potyadéka? Hallottál-e a chilipaprika és az ízcsípősségi világrangsorról?
 • Elveimhez híven, konokul

  A könyv hiteles korrajzot ad a szerző pályafutásának tükrében, a XX. század második felében és a jelen évszázad első évtizedében a kémia helyzetéről. Hitelessége abból adódik, hogy a szerző a kémiai élet szinte minden területén dolgozott, egy kutatóintézetben kezdte tevékenységét, majd a gyógyszeripar következett, és végül az ELTE tanszékvezetőjeként fejezte be aktív pályafutását. A könyv címe frappánsan adja vissza Sohár Pál küzedelmes életét. Élvezetes olvasmány, amely azt bizonyítja, hogy hátrányos helyzetből, nagy akarattal és elszántsággal az élet minden területén jelentős eredményeket lehet elérni.
 • Viharos vizeken

  Hajlíthatatlan gerincű székely-magyar nemes szól hozzánk és elevenedik meg ebben a könyvben, aki veleszületett hajlama, tehetsége, szorgalma és kötelességtudata révén immár több mint fél évszázada a magyar műszaki tudományok jelentős eredményeket felmutató alkotója, mérnök generációk nevelője, a tiszta közéletiség elkötelezett harcosa, szókimondó és keményen ítélő kivételesen bátor ember.
 • A tudomány nagykövete

  Az interjúkötet csepeli gyermekkorától napjainkig mutatja be Kroó Norbert fizikus életútját.A könyvből megismerhető, miként bontakozott ki nemzetközi és hazai karrierje (Európai Fizikai Társulat elnöke, MTA főtitkára majd alelnöke). A fizikus arról is vall, hogy nemzetközi pályája csúcsát Brüsszel jelentette, ahol nyolc éven át egyedüli magyarként az Európai Kutatási Tanács tagja volt, és tudósként jelen lehetett számos stratégiai döntés meghozatalánál.
 • A mindentudás professzora

  Vizi E. Szilveszter agykutató, egyetemi tanár, két ciklusban az MTA elnöke. Részt vesz a közügyek formálásban, mert szívügye az igazságos közélet. Hazafi, a szó legnemesebb értelmében.Harcmodora megnyerő, érvei hitelesek. Lelki-szellemi szövetének Isten kegyelméből hozott anyagához egy küzdelmes élet során „hozzádolgozott”. Ahogy Jókai Anna mondja: a jelen tiszavirág életű karrierépítőivel szemben a pásztorlelkű bölcseké a jövő.
 • Életírásom

  Az idén 99 éves vitéz Horváth István ezredes életének kalandos története. A gyerekkortól a Don kanyaron keresztül napjainkig öleli fel az emlékirat a győri katonatiszt életét. Félelmetes részletességgel emlékszik vissza az akár 60-80 évvel ezelőtti eseményekre és nevekre. Ha akarom történelem könyv, ha akarom család- vagy kalandregény, de mindenképpen egy izgalmas korkép az elmúlt évszázadról.
 • Tudás, Türelem, Tisztesség

  Náray-Szabó Gábor emlékkötete a tényekkel folytatott küzdelem a valóságért. Segít nekünk életünk idejének értelmezésében. Abban, hogyan tegyük barátunkká a múló időt, miképpen sajátíthatjuk el a türelem erényét, s bevezet a bölcsesség titkaiba.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Ézsiás Erzsébet

1977-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ahol mai magyar drámából doktorált. Ezzel párhuzamosan elvégezte a MUOSZ Újságíró Iskolát.

A nyolcvanas évektől a kulturális sajtóban tevékenykedett, belső munkatársa volt a Film Színház Muzsikának, a Színháznak, az Annának, a Pesti Riportnak, a Nők Lapjának, valamint a Magyar Rádió Zenei Osztályának. Utolsó munkahelye a Magyar Millennium Kormánybiztosi Hivatala volt, ahol szintén zenével foglalkozott. 

Szépirodalmi könyvei mellett számos monográfiája jelent meg színészekről, énekesekről, írókról, tudósokról.

Bővebben...

Lőrinczy Dénes

Az ELTE TTK fizikus szakán végzett 1968-ban. Azóta a korábbi POTE, illetve 2000 óta a jelenlegi PTE ÁOK Biofizikai Intézetében dolgozik. Oktatási feladatai I. éves orvostanhallgatók számára a biofizika tantárgy oktatása magyar/angol és német nyelven. Ezen kívül az orvosi képalkotó módszerek fizikai alapjait, valamint az izomműködés molekuláris alapjait oktatja kreditkurzus keretében, mindhárom nyelven. Évekig oktatott biomechanikát a testnevelés szakos hallgatók számára.

Kutatási területei kezdetben a béka harántcsíkolt izmainak hőtermelése volt különböző kontrakciós körülmények között, amelyhez megtervezett és felépített egy 10-6 J/s érzékenységűmikrokalorimétert, a mechanikai működés regisztrálásá-hoz szükséges erő/elmozdulás stb. mérés átalakítókkal együtt. Az izomműködés molekuláris és energetikai vizsgálatához elengedhetetlen volt fehérje oldatok, ill. izomrostok vizsgálata, így 1993-tól termoanalitikai (DSC) és molekuláris dinamikai (EPR/ESR spektroszkópia) kutatásokkal tisztázták az ATP hidrolízis ciklus köztes állapotainak szerkezeti és energetikai tulajdonságait.

Bővebben...

Jáki Szaniszló

Jáki Szaniszló magyarországi születésű bencés pap, a Seton Hall egyetem (South Orange, N. J. USA) tanára. Először teológiából (Róma, 1950), utána nukleáris fizikából (New York, 1957) doktorált. Azóta tudománytörténettel foglalkozott. 1975-ben és 1976-ban a Gifford előadás sorozatot adta az Edinburgh-i egyetemen. 1977-ben Fremantle előadó volt az Oxford-i egyetemen. Vendég előadó volt Amerika, Európa és Ausztrália számos egyetemén. A Pápai Tudományos Akadémia tiszteletbeli és a Bordeauxi Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et Arts levelező tagja. 1970-ben a Lecomte du Nouy díjjal, 1987-ben Templeton díjjal tüntették ki. 1997-ben a Széchenyi Társaság díját nyerte el.

Bóna Judit

Bóna Judit 2002-ben szerzett magyar szakos, 2003-ban olasz szakos diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Ugyanitt 2007-ben szerezte meg a PhD-fokozatot. Egyetemi tanulmányai alatt kétszer nyert ösztöndíjat Olaszországba. 2004 májusában elvégezte a Beszédpercepciós diagnosztika és terápia című akkreditált tanfolyamot.

Már egyetemi hallgatóként is részt vehetett az oktatómunkában, 1999 és 2002 között a Mai Magyar Nyelvi Tanszéken retorikai szemináriumokat vezetett mint demonstrátor. Az egyetem elvégzése után, 2002-től a Fonetikai Tanszéken dolgozik, ahol fonetikát, több, különböző kísérleti és alkalmazott fonetikai tárgyat, pszicholingvisztikai tárgyakat, illetve retorikát tanít. 2007-ben oktatómunkájáért Junior Príma-díjjal tüntették ki.

Bővebben...

Pintér Tibor

1979-ben született Dunaszerdahelyen, Szlovákiában. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte magyar-szlovák szakon. 2002-től a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Iroda munkatársa, ahol elsősorban a korpusznyelvészeti és nyelvtechnológiai munkák koordinátora, valamint kivitelezője. 2006 óta az MTA Nyelvtudományi Intézetének fiatalkutatója, kutatásai területe a felvidéki cigányság nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata. Disszertációját 2008-ban az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Programjában védte meg. 

Vass Erika

Vass Erika Szegeden született, ahol 1997-ben magyar-történelem szakos tanári oklevelet, 2000-ben pedig etnográfus diplomát szerzett. Doktori disszertációját 2007-ben védte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

A szerző 2000-2004 között a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumban, 2004-től pedig a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban dolgozik muzeológusként.

            A búcsújárás kutatása mellett a magyarországi németek hagyományait térképezi fel, illetve a Kárpát-medence számos vidékén végzett és végez terepmunkát a határon túli magyarság körében. Szülővárosában a ferences templomhoz kötődő népi vallásosságot és a napsugaras házakat tanulmányozta. Kutatómunkája mellett több felsőoktatási intézményben tartott kurzusokat.

Élettörténet írás

Életrajzát könyv formájában ajándékozhatja szeretteinek! Ön csak elmeséli életét, mi megírjuk és egyedi tervezésű könyvben átadjuk!

Tudjon meg többet itt

Webshop

Vásárolja meg a kiadónk által forgalmazott könyveinket On-Line.

Webshopunk megtintése

Bejelentkezés